Privacy Policy

Omtrent dit privacy statement


Wij, Dieto hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.Met dit privacy statement wil Dieto u informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van onze website www.dieto.be verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden. 

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens
De website www.dieto.be is eigendom van:


Dieto Projectinrichting

Wielsbeeksestraat 32

8710 Wielsbeke

België


 

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt:


Wij, Dieto verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Dieto: Identificatiegegevens:Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Dieto verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.


De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten.


 • Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:
 • Het toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel
 • Het leveren en eventueel de installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd
 • Facturatie en boekhouddoeleinden
 • Aanbieden van informatie
 • Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u
 • Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen
 • Het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop
 • Het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd
 • De detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen
 • Marketing doeleinden


 • Tijdens het bezoek van de website www.dieto.be worden er ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren.
 •  


Het gaat om volgende gegevens:

 


 • IP-adres
 • Herkomst van het bezoek
 • Vermoedelijke plaats van het websitebezoek
 • Tijdstip van het websitebezoek
 • Duurtijd van het websitebezoek
 • Merk en type van de gebruikte drager (computer, tablet of smartphone) gebruikt bij het websitebezoek
 • Gebruikte browser tijdens het bezoek van de website
 •  
 • Http Headers (informatie over de gebruikte browser, pagina, document, referral van het bezoek en de persoon die de website bezoekt)
 • Facebook Pixel-specifieke Data – Inclusief Pixel ID en Facebook Cookie.
 • Geklikte knop data – inclusief alle interacties met knoppen door site bezoekers, de labels van deze knoppen en alle bezochte pagina’s bezocht als resultaat van deze acties
 • Invulvelden data – Inclusief website invulvelden als ‘email’, ‘adres’, ‘hoeveelheid’ al je een aankoop doet. 
 •  
 • Wanneer u de website bezoekt gaat u akkoord met deze inzameling van statistische gegevens, zoals hierboven vermeld.
 •  


De bezoeker verschaft zelf zijn persoonlijke gegevens aan Dieto en kan daardoor een zekere controle uitoefenen op de inhoud, volledigheid en correctheid van de gegevens. Wanneer mocht blijken dat de gegevens onvolledig of niet correct zijn, dan behoudt Dieto zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent niet uit te voeren.


De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Dieto. Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die mee instaan voor de levering van het product of uitvoering van de gevraagde dienst. Deze onderaannemers zullen enkel uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement. Dieto heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.


 

Het gaat om volgende trackers:

– Google Analytics

– Facebook Pixel


Het gebruik van Cookies
Bij het bezoeken van de website www.dieto.be kunnen ‘cookies’ op uw schijf worden opgeslagen om de website beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de terugkerende websitebezoeker.Deze cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden. Wij raden dan ook aan de cookies in te schakelen. Wenst u echter geen gebruik te maken van cookies en deze uit te schakelen dan verwijzen we u naar ons cookiebeleid.


Voor een verdergaande uitleg van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en te verwerken verwijzen we naar ons cookiebeleid.


 

Uw rechten
Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens


Dieto verwerkt uw persoonsgegevens steeds als een goede huisvader. Dit omvat onder andere het volgende:


Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de gerechtvaardigde doeleinden omschreven in dit privacy statement.
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk en ter zake is, en bovendien niet overmatig is.
Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het nodig is voor het verwezenlijken van doeleinden zoals omschreven in dit privacystatement.
We hebben de nodige technische maatregelen genomen om de risico’s op een onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan tot een minimum te reduceren. Bij inbraak op haar informaticasystemen zal Dieto onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.


 

Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens


Nadat u het bewijs van uw identiteit hebt geleverd, beschikt u over het recht om van Dieto te vernemen of uw gegevens worden verwerkt. Indien uw gegevens voorkomen in onze bestanden dan hebt u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u van uw recht op inzage gebruik wenst te maken, dan zal Dieto hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@dieto.be


Onvolledige of foutieve gegevens kunnen steeds worden gecorrigeerd. Het is aan de bezoeker om in de eerste plaats zelf onvolledige of foutieve gegevens aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitvoeren door contact op te nemen met ons. Dieto zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag.


Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen binnen een redelijke termijn. Het “recht om vergeten te worden” kan echter slechts in de volgende gevallen:


Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden
Wanneer er geen enkele rechtsgrond bestaat voor de verwerking en de persoonsgegevens werden verzameld met toestemming
Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen belangrijkere dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor het bewaren van uw bestaan. Onder “gerechtvaardigde gronden” wordt onder meer boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen verstaan.
Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen
Wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden overeenkomstig een wettelijke verplichting
Dieto oordeelt zelf of aan 1 van bovenstaande voorwaarden is voldaan.


 

Recht op bezwaar tegen en het recht op de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.


U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen:


Tijdens de periode die nodig is voor Dieto om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting


Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn en u verzoekt van deze slechts beperkt te gebruiken in plaats van deze te laten wissen
Wanneer de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor rechtsvervolging.
Tijdens de periode die nodig is voor Dieto om te verifiëren of aan alle voorwaarden is voldaan om de persoonsgegevens te verwijderen.

U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Dieto zal hierna de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Dieto dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor de verwerking van de persoonsgegevens die voorrang krijgen op het recht van bezwaar.


U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. Dieto zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@dieto.be


Recht op gegevensoverdraagbaarheidU hebt als bezoeker het recht om de persoonsgegevens die u aan Dieto hebt doorgegeven terug te ontvangen in een gestructureerde door machine leesbaar bestand. Bovendien hebt u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend rust op toestemming van de gebruiker.
U kan uw recht op overdracht uitvoeren door contact op te nemen met ons. Dieto zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@dieto.be


Recht op het intrekken van toestemming van verwerking en het recht om klacht in te dienen


U hebt ten allen tijde het recht om toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatigheid tot verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. Dieto zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@dieto.be


Bovendien hebt u ook het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Dieto bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.